Tietosuojakäytäntö

Tämä tietosuojakäytäntö ("Tietosuojakäytäntö") soveltuu henkilötietojen käsittelyyn osoitteessa deeplead.com saatavilla olevalla verkkosivustolla ja siinä olevaan palvelussa ("Palvelu"). Tietosuojakäytännön tarkoituksena on kertoa, miksi ja miten Palveluntarjoaja kerää henkilötietoja ja mihin tarkoituksiin henkilötietoja käytetään ja luovutetaan. Luethan Tietosuojakäytännön huolellisesti etukäteen ennen Palvelun käytön aloittamista.

1. Rekisterinpitäjä

 Tietosuojalainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä toimii Uusivire (jäljempänä "Palveluntarjoaja", "me" tai "meidän"). Palveluntarjoaja on vastuussa siitä, että sen tarjoamassa Palvelussa henkilötietojen käsittely toteutuu tämän Tietosuojakäytännön ja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Yrityksen nimi: Deep Lead Oy

Y-tunnus: 1753521-2

Osoite: c/o Deep Lead Oy Eteläesplanadi 2 D 4147 00130 Helsinki

Sähköposti: info@deeplead.com

 2. Tietojen kerääminen

Palveluntarjoaja voi kerätä henkilötietoja eri tavoin, jotka on kuvattu alla. Palveluntarjoaja saa käsittelemänsä henkilötiedot säännönmukaisesti, kun käyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi ja/tai Palveluiden käytön yhteydessä, kuten:

•        Nimi ja syntymäaika

•        Yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero

•        Kielivalinnat

•        Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten rekisteröitymisen päivämäärä ja laskutustiedot

•        Asiakasyhteydenotot, viestit ja niiden vastaukset

Palvelun käytöstä kertyy teknisiä tietoja, jotka voivat olla henkilötietoja, kuten:

•        Palvelun käyttöön liittyvät aikaleimat ja lokitiedot;

•        Käytetyn laitteen tiedot, kuten laitteen yksilöllinen tunniste, laitemalli ja käyttöjärjestelmä.

3. Oikeusperuste ja käsittelyn tarkoitus

Palveluntarjoaja kerää tietoja käyttäjistä seuraaviin tarkoituksiin:

(1)    Palveluiden tarjoamiseksi ja siihen liittyvän asiakassuhteen hoitamiseksi

Henkilötietojen käsittelyn keskeisenä tarkoituksena on Palveluiden tarjoaminen ja asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpitäminen. Tämä henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti Palveluntarjoajan ja käyttäjän väliseen sopimussuhteeseen. Tämä koskee muun muassa rekisteröitymisen yhteydessä ja Palvelun käytöstä kertyneitä henkilötietoja sekä yhteydenpitoa Palveluntarjoajan ja käyttäjän välillä.

(2)    Markkinointi

Palveluntarjoaja voi lähettää käyttäjille sähköpostia, jossa kerrotaan uusista palveluista, toiminnallisuuksista tai tarjouksista, pyydetään palautetta tai kerrotaan toiminnasta muuten. Tältä osin käsittely voi perustua suostumukseen ja oikeutettuun etuumme, jonka tarkoituksena on tarjota olennaista tietoa osana tarjoamaamme Palvelua ja markkinoida Palveluamme käyttäjille. Käyttäjä voi milloin tahansa kieltää markkinointiviestien ja tarjousten lähettämisen tämän Tietosuojakäytännön kohdan 7 mukaisesti. 

(3)    Palvelun kehitys ja tietoturva

Palveluntarjoaja haluaa tarjota laadukkaan ja turvallisen Palvelun. Näin ollen tietoja voidaan käyttää myös Palvelun suunnitteluun ja kehittämiseen, markkinoiden ja käyttäjien analysointiin Palvelun laadun kehittämiseksi ja parantamiseksi. Tämä tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme kasvaa ja kehittyä.

Voimme kerätä myös tietoa käynneistä, käyntimääristä ja liikkumisesta Palvelussa evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla tilastointitarkoituksessa koostaaksemme anonyymeja tilastoja, jotka auttavat meitä ymmärtämään, kuinka käyttäjät käyttävät Palvelua ja tekemään siitä käyttäjäystävällisemmin.

4. Tietojen luovuttaminen

Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa:

(1)    Voimme luovuttaa tietoja luotetuille palveluntarjoajille, jotka toimivat meidän lukuun ja joilla ei ole itsenäistä oikeutta käyttää tietoja, jotka luovutamme heille. Voimme käyttää Palvelun toteutukseen sekä markkinointikampanjoihin ulkopuolisen palveluntarjoajan palveluita;

(2)    lainsäädännön vaatiessa, kuten haasteeseen vastaamiseen, toimivaltaisten viranomaisten pyyntöihin vastaamiseen tai oikeudenkäyntiin liittyen;

(3)    jos Palveluntarjoaja on mukana yritys- tai liiketoimintajärjestelyssä;

(4)    kun vilpittömässä mielessä uskomme, että tietojen luovuttaminen on tarpeen Palveluntarjoajan, sinun ja muiden oikeuksien turvaamiseksi tai Palveluntarjoajan vastatessa viranomaisten pyyntöihin.

5. Tietojen siirtäminen EU/ETA:n ulkopuolelle

Palveluntarjoaja (tai sen palveluntarjoajat) voi käsitellä henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolella. Käytämme asianmukaisia ja vakiintuneita suojamekanismeja, kuten Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita, jotka mahdollistavat henkilötietojen siirron palveluntarjoajille kolmansiin maihin. Palveluntarjoajamme, jotka ovat sijoittuneet Yhdysvaltoihin, ovat sitoutuneet EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen ns. Privacy Shield -järjestelyyn. Lisätietoa Yhdysvaltojen kauppaministeriön ja Euroopan komission kehittämästä Privacy Shield -ohjelmasta ja siihen liittyvistä henkilötietojen käsittelyä koskevista periaatteista on saatavilla täältä.

6. Tietojen säilyttäminen

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä Tietosuojakäytännössä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Tämän jälkeen poistamme tiedot paitsi, jos lain tai sopijapuolten sopimukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien mukaan olemme velvollisia säilyttämään tiedot.

7. Oikeudet

Yksittäisellä käyttäjällä (tietosuojalainsäädännön mukaisella rekisteröidyllä) on tietosuojalainsäädännön perusteella seuraavat oikeudet:

•        Käyttäjällä on oikeus pyytää Palveluntarjoajalta pääsy käyttäjää itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti. Käyttäjä voi tarkastella tietojansa kirjautumalla Palveluun käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

•        Käyttäjällä on oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä suoramarkkinointiin tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti;

•        Käyttäjällä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen eli saada itseänsä koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytössä olevassa muodossa, ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti;

•        Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, jos hän katsoo, että lakisääteisiä oikeuksia on rikottu. Suomessa valvovana viranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot oheisen linkin kautta.

 Yllä mainitut pyynnöt voi lähettää osoitteeseen info@deeplead.com 

8. Tietojen suojaaminen

Palveluntarjoaja on toteuttanut tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. Rajoitamme pääsyn tietoihin vain sellaisille työntekijöille ja toimeksisaajille, joilla on tarve saada tieto työnsä puolesta esimerkiksi vastatakseen yhteydenottoihin tai kehittääkseen Palvelua.

Tiedostathan, että vaikka pyrimme turvaamaan tiedot, mikään järjestelmä ei pysty estämään kaikkia tietoturvaloukkauksia.

9. Tietosuojakäytännön muuttaminen

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa ja päivittää tätä Tietosuojakäytäntöä. Jos teemme muutoksia tähän Tietosuojakäytäntöön, lisäämme tiedon asiasta internetsivustollemme, josta käyttäjä löytää myös uusimman version Tietosuojakäytännöstä.

Ota yhteyttä

Haluatko keskustella lisää?